Alle berichten van a_azantinga

Eendaagse show 2023

We kunnen weer terugkijken op een zeer geslaagde eendaagse show. We hebben een aantal jaren geleden gekozen voor het organiseren van een eendaagse show in plaats van een meerdaagse show. Zaterdag 28 oktober was het weer zover. Vanaf 9.00 uur konden de inzenders de vogels inbrengen. Na een openingswoord van onze voorzitter werd er om 9.30 uur gestart met de keuring van de vogels. De inzenders mochten plaats nemen naast de keurmeesters, waarna de keurmeesters de vogels bespraken en keurden. Er was door de inzenders een mooie gevarieerde groep aan soorten en kleurslagen ingezonden, waardoor er genoeg te bespreken was. Maar ondanks dat werd er in een goed tempo door gekeurd waardoor alle vogels om 14:30 uur gekeurd waren en de kampioenen bekend waren.

Na de keuring was het aan onze TT-secretaris om de laatste keurbriefjes te verwerken en voor alle inzenders een catalogus en certificaat met de resultaten te printen. Met gezamenlijke inzet om de keurbriefjes te sorteren en de catalogussen samen te stellen konden we al snel overgaan tot de prijsuitreiking.

De volgende vogels werden gekozen tot kampioen:

GroepSoort/kleurInzender
Kleurkanaries EKAgaatopaal witJ. v.d. Veen
Postuurkanarie EK + BMFife Fancy Melanine SchimmelM. de Vries
Tropen EK + BMZebravink grijs manA. Zantinga
Tropen OKZebravink bleekrug grijs manA. Diepstra
Parkieten/papegaaien EK + BK
+ D. Huizinga bokaal
Pyrrhura Molinea Opaline Dilute Turquoise (geelsel)F. Smeding
Winnaar klassement
over 5 beste vogels
F. Smeding met 462 punten

EK = Eigen kweek

OK = Open klasse

BK = Bondskruis

BM = Bondsmedaille

Jubilares Joop v.d. Maar

Op 1 januari 2023 was Joop 25 jaar lid van Volièrevereniging Onze Vogels Westerkwartier en de NBvV.

Het speldje van 25 jaar lid van de NBvV werd opgespeld door de voorzitter Alex Diepstra.

Het bloemetje en de oorkonde mochten natuurlijk ook niet ontbreken.

Joop van harte gefeliciteerd.

Eendaagse show 2022

We kunnen weer terugkijken op een geslaagde eendaagse show. Door de inzenders waren een mooi aantal vogels ingezonden voor een goede kwaliteit. De keurmeesters hadden dus geen gemakkelijke dag. Naast het keuren van de vogels werd er over alle vogels ook uitleg gegeven en was er voor de inzenders ook de mogelijkheid om vragen te stellen over de vogels. De volgende vogels werden uiteindelijk tot kampioen benoemd.

EK Kleurkanaries melanine phaeo rood mozaïek type 2 van R. Hut

OK Kleurkanaries satinet roodivoor intensief van E. Scheerhoorn

EK tropen zebravink grijs pop van A. Zantinga

EK parkieten/papegaaien Catharinaparkiet DF grijs vleugel groen van K. de Boer.

Huisvestingsadviezen

Vorig jaar is er bij de Rijksoverheid nogal wat commotie ontstaan door een amendement  van de Partij van de Dieren over afmetingen van kooien. Later is dat wat afgezwakt door te stellen dat dit niet voor gezelschapsdieren zou gelden. Ondanks dat zijn er door de LID diverse invallen gedaan bij vogelliefhebbers en werd gesteld door die inspecteurs dat de door ons gebruikte broedkooien en tentoonstellingskooien te klein zouden zijn. In de wetteksten worden evenwel geen maatvoeringen aangegeven.

Via bezwaarschriften heeft de commissie Dierenwelzijn,-ethiek & wetgeving NBvV aangetoond dat de door ons gebruikte kooien geen negatieve invloed hebben op het dierenwelzijn en de diergezondheid.

Mede op een vraag vanuit het Ministerie van LNV heeft de commissie Dierenwelzijn,-ethiek & wetgeving NBvV met medewerking van de meeste Speciaalclubs een monografie geschreven rond de huisvestingsadviezen zoals die door de NBvV worden toegepast. De monografie huisvestingsadviezen kunt u hier downloaden.

Eendaagse show 2021

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde eendaagse show. Ondanks de huidige situatie weerhield het onze leden er niet van om hun mooiste vogels weer uit te zoeken en deze in te schrijven voor de eendaagse show. Naast leden van onze eigen vereniging mochten wij op 30 oktober ook enkele leden van onze buurtvereniging Vogelvereniging Aduard verwelkomen.

De eendaagse show verloopt net iets anders als een meerdaagse show. Tussen 09.00 en 09.30 uur konden de vogels ingebracht worden. Nadat alle vogels een plekje hadden gekregen op de stellingen was het de beurt aan de keurmeesters om de vogels te keuren. Voor deze dag hadden wij de heren Koeno de Groot, Jaap van den Bos en Ron Buisman uitgenodigd. Zoals al aangegeven verloopt de eendaagse show net iets anders als een meerdaagse show. Naast het invullen van de keurbriefjes werd er door de keurmeesters ook ruim de tijd genomen om de ingebrachte vogels te bespreken met de inzenders. De inzenders ontvingen dan ook niet alleen het keurbriefje maar ook de uitleg van de keurmeesters erbij.

Zoals bij elke show kunnen ook bij een eendaagse show niet alle vogels kampioen worden. De keurmeesters werden dan ook gevraagd om per groep een kampioen aan te wijzen.

Kampioenen 2021

KampioenKleur/soortPuntenInzender
Kleurkanaries EKMelanine zwartpastel rood mozaïek T192E. Scheerhoorn
Kleurkanaries OKMelanine zwart geel intensief92R. Hut
Postuurkanaries EKJapan Hoso bont schimmel91A.J. Koopman
Tropen EKZebravink zwartwang grijs95A. Diepstra
Parkieten/papegaaien EKMeyer papegaai94K. de Boer
D. Huizinga bokaal
(Beste vogel gehele show)
Zebravink zwartwang grijs 95A. Diepstra
Winnaar klassement
(over 5 vogels)
463K. de Boer

NBvV Nieuwe Dierenwet

Beste vogelliefhebber,

Jullie hebben ongetwijfeld afgelopen week de commotie over de aanname van een nieuwe Dierenwet meegekregen. Inmiddels is bij een flink aantal politieke partijen duidelijk dat er niet goed nagedacht is over de gevolgen voor hobbydierhouders en huisdierbezitters.

Dieren worden al jaren op allerlei wijze gehouden niet alleen uit hobby overwegingen of vanwege het in standhouden van een specifiek ras, maar ook als sociaal vangnet, als medische ondersteuning (denk aan blindengeleide of hulphonden) of bij allerlei therapieën zoals bijvoorbeeld PTSS. De gevolgen van deze wet kunnen enorm zijn als deze niet beter omschreven gaat worden. Denk daarbij aan een hond of kat thuis. De zingende vogel bij oudere mensen in de kamer als gezelschapsdier of het konijn van de kinderen of kleinkinderen. Het is een wet die heel breed het houden van dieren raakt, terwijl deze bedoeld was voor de intensieve veehouderij. Enkele politieke partijen hebben hier liggen te slapen. De wet is echter aangenomen en kan dus alleen nog aangevuld c.q. gespecificeerd worden. Dit kan met een burgerinitiatief, maar daarvoor zijn er 40.000 handtekeningen nodig.

Samen met vele organisaties, niet alleen hobbydier- , maar ook sociale organisaties is de NBvV dus een burgerinitiatief (hiertoe heeft een zusterorganisatie de bijbehorende brief opgesteld) gestart. Het houden van dieren doet 98 % verantwoord en zonder enige commerciële motivatie, uit pure liefhebberij en vanwege de instandhouding van soorten. Niet ontkent kan worden dat er soms misstanden zijn, echter die misstanden moeten individueel aangepakt te worden (dit doen we al jaren binnen onze eigen organisatie met de maatregelen die ons ter beschikking staan). De NBvV heeft Dierwelzijn, -ethiek en het verantwoord houden van haar vogels hoog in het vaandel staan. Een wet behoort duidelijk en niet voor verschillende uitleg en interpretatie voor uitvoerende ambtenaren vatbaar te zijn. Wij moedigen u aan. Nee, ……… wij dringen er zelfs op aan de opgestelde brief lezen en ons (en vele andere huisdierbezitters) te steunen in onze strijd om een aanvulling op de net aangenomen Dierenwet, die op slinkse wijze door de Partij van de Dieren tot stand gekomen is, te krijgen. Duidelijk moet zijn dat de brief (bladzijde 2) ingevuld, gedagtekend en van een HANDTEKENING voorzien moet worden. Vervolgens kan dit getekende gedeelte per post naar het vermelde adres t.n.v. Secretaris K.N.V. Ornithophilia, Claudiuslaan 25, 6642 AE Beuningen gezonden worden of (na in kleur gescand te zijn) digitaal verzonden worden naar bart.vrolijks@kpnmail.nl Elke hulp tot verspreiding is welkom. De brief is te downloaden via: http://www.ornithophilia.nl/Files/K.N.V.%20Ornithophilia%20Burgerinitiatief%20-%20juni%202021.pdf?fbclid=IwAR0n8UqD3bqmoOKmCOnwwHz06z77evmQW69kFj4pwvm_F60rnPja3CYj664

Wij rekenen op jullie steun.

NBvV Voorlichtingsbulletin

In het NBvV voorlichtingsbulletin februari 2021 vindt u informatie over:

• De nieuwe Wet Bestuur & Toezicht Rechtspersonen
• Uw mogelijkheden bij fusieplannen
• De betaling van NBvV-facturen

Je kunt hem hier downloaden.

Aanvulling Nieuwsbulletin februari 2021.

In dit bulletin vindt u aanvullende informatie op hetgeen in het vorige bulletin gesteld werd over de “Wet Bestuur en Toezicht”.
Dit n.a.v. enkele reacties die binnen kwamen.
Sommige zaken daarin werden gelezen als zijnde een verplichting, terwijl het een advies betrof.
Gelieve hier nota van te nemen.

Tevens treft u informatie over de Facebook groep van de NBvV aan.

U kunt hem hier downloaden.